Generalforsamling 2021

 

Ordinær Generalforsamling – Solrød Atletik & Motion
Onsdag den 6. september 2021 kl. 18.30 – Lokale v/Solrød Bibliotek – 49 fremmødte medlemmer Referent: Maria Nielsen

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent

  Bestyrelsen foreslår Grete Svendsen, som takker ja til valget.
  Dirigenten godkender at generalforsamlingen er lovlig uden indsigelser fra forsamlingen. Referent er Maria Nielsen.
  Dirigenten gennemgår dagens agenda som følger:

 2. Formandens beretning

  Formand Janne beretter om året 2020, som har været præget af konstante forandringer i foreningen og i samfundet på grund af corona pandemien.

  Ved udgangen af 2020 bestod Solrød AM af 120 medlemmer, det var et fald på 13 medlemmer.

  Nedlukningerne har gjort det vanskeligt at være forening når træning, arrangementer, løb m.v. blev udsat og/eller aflyst. Forsamlingsforbud gjorde opgaven med at drive forening endnu sværere, og vi måtte indrette os efter forsamlingsforbud der gik fra 100 til 50 ved at inddele medlemmer i zoner på p-pladsen. Da forsamlingsforbuddet ramte 10 personer, formåede vi at opretholde træning med afstand og små grupper. Men da vi ramte 5 personer, måtte træningen indstilles indtil bedre tider. Heldigvis lykkedes det at få afviklet lidt arrangementer midt imellem de mange besværligheder, og det blev til stjerne halvmarathon i januar, fastelavnsløb i februar, affaldsindsamling i juni, SAM marathon og Camillas duathlon.

  Derudover fik vi afholdt åben træning og fik indhentet seks nye medlemmer, og løbet det virtuelle løb Danmark Rundt.

Foreningens økonomi er stadig sund idet det har været muligt at søge forskellige puljer til støtte af foreningens arbejde, bl.a. køb af stopur til testløb, godtgjort tab på Solrød Rundt, og penge fra DGI til at fastholde medlemmer. Økonomien er dog også sund på baggrund af de mange frivillige kræfter i klubben; både i bestyrelse, trænere, tovholdere og i det hele taget medlemmer som bakker op. Dette takker formanden for.

For at bevare en klub, hvor folk nyder at komme, opfordres alle til at overveje hvordan vi hver især kan bidrage gennem deltagelse i arrangementer, hjælpende hænder, flere trænere, og ideer til arrangementer.

Formanden minder om at Solrød AM er en løbeklub for alle uanset niveau, og er stolt over at være en del af klubben og dens sammenhold.

Ingen bemærkninger fra salen.

 1. Fremlæggelse af regnskab for 2020 og budget for 2021

  Elisabeth gennemgår regnskabet 2020 som bærer præg af pandemi og aflyste arrangementer, samt tab af medlemstal.

  Der er ingen spørgsmål til regnskabet.

 2. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer Følgende er på valg for en 2-årig periode:

  • Thomas Larsen (villig til genvalg)

  • Elisabeth Lynge (villig til genvalg)

  • Finn Larsen (villig til genvalg)

  • Maya Schrøder (genopstiller ikke)

   Casper Andersen tilstede i lokalet melder sig til bestyrelsen og bliver valgt. Eksisterende medlemmer villige til genvalg genvælges.

 3. Valg af suppleant

• Michael Letholm (villig til genvalg) Michael genvælges

 1. Valg af 2 revisorer

  • Henrik Lund (villig til genvalg)

  • Peter Kundby (villig til genvalg) Henrik og Peter genvælges

 2. Valg af revisorsuppleant

• Michael Boserup Marcher (villig til genvalg) Michael genvælges

 1. Indkomne forslag

  Ingen forslag modtaget

 2. Uddeling af flidspræmier

  Vandrepokal:
  Berit modtog pokalen sidste år, og står frem for at udnævne næste modtager
  Hun beretter at pokalen har været i spil siden 2004, og siden da har den gået til flest kvinder, så Berit har ledt efter en værdig modtager af hankøn. Hun nævner mulige kandidater; Casper for at bakke op og løbe med på Berits løb, Peter Thorn for at arrangere lørdsagsløb, Michael Letholm for træning og modtagelse af nye medlemmer. Dog blev disse alle overgået af pokalens arvtager, som er både flittig løber, har løbet og træner til halvmarathon, smuk og god til at tage hånd om andre; Linda Kornby – som ikke var til stede på aftenen.

  Flidspræmie 1:

  Karin Hornbøll udtaler om modtageren: Tildeles en der lige har nået lidt ekstra. Flittig, vedholdende, snakkende. Træningen holdes ved lige både hjemme og i klubben, og til tider på trods af skader. Trods udfordringer, giver personen ikke op, men opsøger fysioterapeut og massage, og fortsætter med nye træningsmetoder som bl.a. styrketræning, og det har givet stor udvikling i løbet. Der mødes op til træning med et stort smil og masser af grin, og man kan altid høre snakketøjet. Pokalen går til Christina Jensen.

Flidspræmie 2:

Formand Janne tildeler sidste flidspræmie til en som fortjener en pokal. Personen kom til klubben for et år siden, og følte sig hurtigt hjemme i foreningen. Gennemsnitsalderen i klubben dalede betragteligt og personen gav alle baghjul. Der var fart på, men kun til næste hjørne, så var der ikke mere luft i lungerne. Personen er nu blevet bedre til at økonomisere løbeturen, og løber nu lange distancer uden pause, indhenter lynhurtige tider, og er altid på pletten, også selvom vi deler ham med fodbolden. Pokalen går til Casper Andersen.

10. Eventuelt

o Bestyrelsen fik på den seneste generalforsamling mandat til at arbejde videre med overvejelser om en ændring af foreningens navn. Bestyrelsen har siden indhentet forslag til evt. nyt navn blandt medlemmerne, og ud af de tolv indkomne forslag, har bestyrelsen udvalgt fem til en vejledende afstemning – herunder opretholdelse af det nuværende navn. Den vejledende afstemning er ikke bindende.

De forslag, som der stemmes om i den vejledende afstemning er:

 • Solrød Atletik og Motion

 • SAM Løberne

 • Solrød Løberne

 • Solrød Løbeklub

 • SAM Løbere og Gængere
  Et nyt forslag vil i givet fald skulle behandles på generalforsamlingen i foråret 2022, hvor der

  vil være krav om tilslutning på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

  Fra salen kommer undervejs input om at man synes bynavnet Solrød bør indgå i navnet, så det ved eksterne løb og markedsføring er tydeligt hvor klubben er hjemmehørende.

  Det foreslås blot at fjerne ’Atletik’, da det hovedsageligt er det som kan forvirre om foreningens virke, så at klubben hedder Solrød Motion.

  Der udtrykkes også en uforståenhed overfor at en navneændring skulle være nødvendig, da klubben altid har heddet Solrød Atletik & Motion, samt at benævnelsen SAM betyder meget for mange. Fra salen kommenteres det at der tidligere har været en påtale fra Skive Atletik & Motion vedr. Solrød AM’s brug af SAM i klubregi, så dette ikke kan indgå i et evt. nyt klubnavn.

  Bestyrelsen påpeger, at der er arbejdet videre ud fra det mandat, som blev givet ved sidste generalforsamling, hvor der var flertal for at arbejde videre med navneskifte og derfor tages det op igen. Problematikken i navnet er, at foreningens primære formål løb og gang er uklart fra udenforstående, og gør det sværere at tiltrække nye medlemmer.

Der uddeles stemmesedler til de fremmødte 49 medlemmer, som stemmer således:

 • Solrød Atletik og Motion – 18 stemmer

 • SAM Løberne – 1 stemme

 • Solrød Løberne – 5 stemmer

 • Solrød Løbeklub – 17 stemmer

 • SAM Løbere og Gængere – 8 stemmer
  Bestyrelsen arbejder videre ud fra de afgivne stemmer indtil næste generalforsamling.

o Der bliver spurgt fra salen om ikke hjemmesiden solrodam.dk burde opdateres, da der ligger flere gamle oplysninger, og der ikke tydeligt bruges forkortelsen SAM ofte nok, så kendskabet til dette udbredes. Derudover efterlyses en mere brugervenlig side, og det skal være mere synligt at vi også tilbyder gang i klubben. Det pointeres at hjemmesiden opdateres jævnligt med alle arrangementer, datoer m.v., så disse oplysninger altid er tilgængelige.

Bestyrelsen informerer om, at der er arbejde i gang vedr. indhentning af tilbud på ny opsætning af hjemmeside, da man godt er klar over at den skal opfriskes udseendes- mæssigt, og bl.a. DGI og Solrød Rundt arrangører har kommenteret på at siden er svær at navigere i.

o Jonna orienterer om medlemstur til Club La Santa, som måtte droppes pga. for få tilmeldte og en høj pris. Derfor er Apollo kontaktet vedr. Playitas, Fuerte Ventura. Priserne kommer til november, hvor Jonna informerer yderligere. Rejsen er for både medlemmer og familie og finder sted i uge 43 i 2022. Man skal betale for aktiviteter, men beløbene er små i forhold til den samlede pris på La Santa.

o Søndagsløberne overrækker en gave til Grete som tak for vand på søndagsturene.

o Grete informerer om at vi har en brochure, som skal genoptrykkes, som kan bruges til at hverve nye medlemmer. Det kan deles ud til postkasser som andre foreninger gør. Bestyrelsen orienterer om at de har uddelt en folder til Solrød Kommunes bustur for tilflyttere.

o Grete bemærker at der bør ses på foreningens vedtægter §9, hvor der står nyhedsblad, skal ændres til nyhedsbrev via mail.

o Der spørges til om man gør noget for at fastholde medlemmer ved at kontakte dem hvis de ikke møder op. Bestyrelsen har forsøgt at sende mails under pandemien, men det er svært.

o Dorte beder om input til ruteplanlægningen, især hvorvidt der er brug for både en lang og en kort rute ved hver træning. Mange nye medlemmer kan blive afskrækket hvis der kun foreslås eks. en 11 km rute. Karin H opsummerer, at vi skal være bedre til at tage alle med, og lave løbeaftaler på forhånd. Der er enighed om at det er en god ide med en kort og lang rute hver gang. Vi skal holde fast i at ingen skal løbe alene. Medlemmerne opfordres til at byde ind med nye ruter.

Stjerneløb kan være en mulighed, så de langsomme samles op undervejs og man møder flere medlemmer.

Vi skal blive bedre til at aftale på forhånd hvor langt man løber, og medlemmerne opfordres til at byde ind med nye ruter.

o Et medlem efterlyser de ruteplaner, som førhen hang på vores opslagstavle i SIC. Her var ruterne fint beskrevet og en god inspiration. Bestyrelsen opfordres til at gøre dette igen.

o Michael præsenterer ny løbevest fra Endurance, som bestyrelsen arbejder på at få delvist sponsoreret og delvist brugerbetalt. Vesten er mere åndbar og blød i materialet end den nuværende klubvest. Ved håndsoprækning udvises interesse for køb af vest blandt de fremmødte. Det pointeres at der kommer trykt logo på og at dette afventer evt. navneskifte.

o Det kommenteres at der mangler tøj, og bestyrelsen vil lave aftale med Løberen om at komme forbi med tøj snarest.

Der takkes for god ro og orden, og aftenen afsluttes med smør-selv-brød og drikkevarer.