Ordinær generalforsamling 2022

 

Ordinær Generalforsamling – Solrød Atletik & Motion Mandag d. 28. februar 2022 kl. 18.30 – Aktivitetscentret – 43 fremmødte medlemmer Referent: Maria Nielsen

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Michael Marcher, som takker ja til valget.
Dirigenten godkender at generalforsamlingen er lovlig uden indsigelser fra forsamlingen. Dirigenten gennemgår dagens agenda som følger:

 1. Formandens beretning

Formanden Janne Muderspach starter sin beretning med at fortælle at stifteren af Solrød AM Mogens Carlsen er meget syg og har været indlagt på hospital gennem de sidste uger, og vi sender tanker hans vej.

Årsberetningen er endnu engang præget af corona, da året 2021 startede med nedlukninger, som senere blev til små løbehold af maks. 10 personer, og igen en del udsættelser og aflysninger. Heldigvis var mange klubmedlemmer gode til at arrangere små løbefællesskaber, som også blev delt med alle på Facebook.

Ved udgangen af 2021 var vi 104 medlemmer. Det er en drastisk nedgang i forhold til før corona, hvor vi ved udgangen af 2018 var oppe på ca. 140 medlemmer.

Formanden har kigget lidt på klubbens medlemmer og lavet en statistik:

  • Af de 104 medlemmer er vi 66 kvinder
  • 89 medlemmer bor i Solrød Kommune, men vi har også medlemmer fra Køge, Strøby,

Bjæverskov, Gadstrup, Tåstrup og Vallensbæk. Måske er der flere.

  • Deflesteermellem40og59år,og27erover70år.
  • Gennemsnitsalderen er 60 år.
  • Og den lidt sjove: Der er 18 ægtepar i klubben.

 

Selvom mange arrangementer måtte aflyses, så har det ikke været et helt stille år. Formanden nævner afholdte arrangementer, nogle i anden form en normalt.

Jonna og Leif ́s stjerne halvmarathon, Maria stod for en virtuel vinter challenge, DGI intervaltræning, Claus og Camillas duathlon, gængernes NatureWalk, Klubmesterskab med pølsevogn, marathon-uge, vores udskudte generalforsamling, Royal Run og Solrød Rundt Løbet – begge med rigtig mange deltagere fra SAM, foredrag med streak-runneren Anne-Mette Lindegård, Sydkystløbet, Nisseløb, Champagneløb, adventskalender m.v.

Desuden har mange klubmedlemmer deltaget i løb ude omkring i det ganske land. Halve og hele marathoner, trailløb, ultraløb, etapeløb m.v. Skønt at det hele bliver delt på vores Facebook side.

Formanden beretter at bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder i 2021, som er lidt færre end normalt, men til gengæld er bestyrelsens Facebook gruppe brugt til nødvendig kommunikation. I 2021 har møderne mest handlet om klubbens aktiviteter, men derudover er der indhentet et par tilbud på en ny hjemmeside. Bestyrelsen vil gerne modernisere denne, og gøre den mere overskuelig. Det er noget der skal bruges tid på i 2022.

En sag som også har fyldt meget, er ændring af klubbens navn. Ved sidste generalforsamling havde vi følgende forslag til afstemning:

 1. Solrød Atletik og Motion som fik 18 stemmer 2. Solrød Løbeklub som fik 17 stemmer og
  3. SAM Løbere og Gængere som fik 8 stemmer.

En ændring af navnet kræver 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

Da to af forslagene ligger temmelig lige, har bestyrelsen erkendt, at det ikke er sandsynligt at få det krævede flertal. Måske er tiden bare ikke til det lige nu, så derfor har bestyrelsen efter megen overvejelse og mange diskussioner valgt at udskyde denne ændring af navnet. Det kan til enhver tid tages op igen, men for nu bliver det skrinlagt.

Formanden minder om, at klubben stadig tilbyder løbetrænerkurser til interesserede. Til sæsonstarten d. 2. marts 2022 står der et hold klar til at tage imod nye som gamle medlemmer, men også til opvarmning, til intervaltræning og ruteoplægning kan der bruges nogle ekstra hænder.

De nuværende ruteplanlæggere Berit og Dorthe har valgt at trække sig, og frem til sommerferien er det derfor Karin, som lægger ruter op. Det bliver genbrug og ruterne vil blive lagt op ugevis. Derefter må vi se hvordan vi løser det problem.

Til sidst vil formanden slå et slag for det sociale. Løb gerne med andre end dem du plejer og lær på den måde andre og nye medlemmer at kende. Deltag i klubbens aktiviteter, så vi kan fastholde det sociale, som er en vigtig del af klubånden. Der opfordres til at gå i dialog med bestyrelsen, både når det gælder glædelige ting, ting der kan gøres noget ved, og ikke mindst gode ideer til klubbens aktiviteter.

 

Formanden afslutter med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde, og en tak til alle som på den ene eller anden måde bidrager til, at klubben er et dejligt sted at være.

Ingen bemærkninger fra salen.

 1. Fremlæggelse af regnskab for 2021 og budget for 2022

Det svigtende medlemstal kommer til udtryk i nedgangen i kontingentindbetaling, som ligger under budget. Vi håber at få medlemstilgang til klubben i løbet at året, og budgetterer med en mindre lille fremgang.

Vi har indtægter fra vores OK sponsoraftale, som vi ligeledes forventer kan stige en smule til næste år, og indtægter fra vores arbejde med Solrød Rundt, som vi også forventer for 2022. Derudover har vi modtaget en bevilling fra DGI’s coronapulje, dette er en engangsindtægt.

Årets løbeaktiviteter har været begrænset af corona, men det er lykkes at gennemføre Vinter Challenge, NatureWalk, Solrød Rundt og Sydkystløbet. De to sidstnævnte er ikke afregnet grundet manglende faktura trods flere henvendelser. Der budgetteres med øgede udgifter til løbsaktiviteter i 2022.

Øvrige medlemsaktiviteter har ligeledes været begrænset af corona restriktioner, og der er derfor kun anvendt en tredjedel af det budgetterede beløb. Aktiviteter hovedsageligt i form af forplejning til diverse arrangementer; Duathlon, generalforsamling, Pølsevogn, Danmark EM, Sommerafslutning m.v. Der budgetteres med væsentligt øget aktivitet i 2022.

Der er lidt lavere omkostninger til gaver end forventet, posten indeholder vingaver, pokaler, tøj til nye medlemmer.

På marketing og uddannelse er der brugt mindre beløb end forventet, dette skyldes også mindre aktivitet generelt grundet corona. Der budgetteres med normalt niveau for 2022.

Omkostninger til drift og administration er en smule højere end forventet, da der er indkøbt flyers samt abonnement til pc. Øvrige poster er medlemskaber af idrætsorganisationer m.v. Budget forventes samme niveau for 2022.

Der er ingen spørgsmål til regnskabet.

 1. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer Følgende er på valg for en 2-årig periode:
  • Janne Muderspach (villig til genvalg)
  • Maria Franklev Nielsen (villig til genvalg)
  • Peter Thorn (villig til genvalg)
  • Karin Hornbøll (villig til genvalg)

 

Eksisterende medlemmer villige til genvalg genvælges.

 1. Valg af suppleant
  • Michael Letholm (genopstiller ikke)

Susanne Hangaard melder sig og vælges af forsamlingen.

 1. Valg af 2 revisorer
  • Henrik Lund (villig til genvalg)
  • Peter Kundby (villig til genvalg) Henrik og Peter genvælges.
 2. Valg af revisorsuppleant
 • Michael Boserup Marcher (villig til genvalg) Michael genvælges.
 1. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

Finn Larsen præsenterer bestyrelsens forslag vedr. vedtægtsændringer. Han skitserer, at ændringerne mere anses for en ajourføring end egentlige ændringer. Forslagene uddeles på skrift på bordene.

Bestyrelsen stiller forslag til ændringer af vedtægterne som følger:

Bestyrelsen indstiller, at vedtægtsændringerne først træder i kraft, efter årets generalforsamling er gennemført. Der er således ikke ændringer i indstillinger vedr. valg til bestyrelsen ved dette
års generalforsamling.

 

Forslag 1: Sletning af bestemmelse om medlemskab af landsorganisationer Paragraf 2, stk. 2. Sletning

Bestyrelsens begrundelse for forslaget:
Bestemmelsen er forældet. Foreningen er i dag medlem af DGI og Dansk Atletikforbund. Der er ikke overvejelser om ændringer af dette.

Forslag godkendt af generalforsamlingen.

Forslag 2: Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget. Paragraf 5, stk. 1 ændres til:
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Konsekvensrettelse af paragraf 6. stk. 2.

Oversigten over dagsordenspunkter ændres med 2 dagsordenspunkter: Nyt no. 3. Godkendelse af regnskab
Nyt no. 4. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget.

Bestyrelsens begrundelse for forslaget:
Det er mest korrekt, at det er generalforsamlingen der fastsætter kontingentet og at det sker i forhold til budgettet, som i dag også sker på generalforsamlingen. Det betyder, at det for 2023 og fremefter bliver sådan, at kontingentet først opkræves i marts måned.

Forslag godkendt af generalforsamlingen.

Forslag 3: Sletning af bestemmelse af medlemsblad.
Paragraf 6, stk. 2. Ændring:
Efter indkaldelse: ’ eller ved indkaldelse i medlemsblad eller i dagspressen.’ Ændres til: ’Generalforsamlingen bekendtgøres endvidere på foreningens hjemmeside’
Paragraf 9. Slettes

Bestyrelsens begrundelse for forslaget:
Der udgives ikke længere et medlemsblad og bestemmelserne er overflødige.

Forslag godkendt af generalforsamlingen.

Forslag 4: Valg til formand, kasserer og bestyrelse
Paragraf 6, stk. 2.: Tilføjelse af nyt punkt
’5. Valg til bestyrelse:
a. Formand, b. Kasserer, c Øvrige bestyrelsesmedlemmer’
Konsekvensrettelse af Paragraf 7, stk. 4. Sletning: Efter ’efterfølgende’ slettes ’og fordeler internt posterne som formand, næstformand og kasserer’

 

Bestyrelsens begrundelse for forslaget
Bestyrelsen finder det mest hensigtsmæssigt, at det er generalforsamlingen, der vælger formand og kasserer, som er tegningsberettigede for foreningen. Bestyrelsen vil så efterfølgende konstituere sig med næstformand, sekretær og ansvarlige for foreningens forskellige opgaver.
Valgene vil fortsat være 2-årige og tilrettelægges således, at fire vælges i lige år og fire i ulige år. Det bør endvidere tilrettelægges, så formand og kasserer vælges i to forskellige år.

Forslag godkendt af generalforsamlingen.

Forslag 5: Ændring af bestyrelsens dispositionsmuligheder i forhold til budget.
Paragraf 11, stk. 3. Ændring af nuværende bestemmelse til:
Bestyrelsen kan foretage dispositioner udover det af generalforsamlingen vedtagne budget til ekstraordinære formål, der tjener foreningens interesser’

Bestyrelsens begrundelse for forslaget:
Der har i bestyrelsen været usikkerhed om rækkevidden af den eksisterende bestemmelse. Der har i enkelte situationer været behov for at disponere ud over 10 %. Med den nye bestemmelse har bestyrelsen muligheder for at disponere i sådanne situationer dog begrænset af, at det skal være til ekstraordinære formål og til aktiviteter, der tjener foreningens interesser.

Der spørges fra forsamlingen om det er hændt, at bestyrelsen har overskredet de 10 %, og bestyrelsen svarer at det bl.a. var tilfældet ifm. Solrød AM’s jubilæumsfest.

Der spørges fra forsamlingen om hvordan en fest kan overskride budget, når den har været planlagt ifm. udarbejdelse af budget. I det eksakte tilfælde var der tale om en langt større tilslutning til klubbens jubilæumsfest end forventet, og man ønskede ikke at udelukke medlemmer for at overholde budgettet.

Dispositionsretten på 10% har ligeledes været en hindring for indkøb af nye løbeveste til klubbens medlemmer, selvom det var i medlemmernes interesse at modtage de nye veste.

Forslag godkendt af generalforsamlingen.

Forslag 6: Ændring af bestemmelse om uanmeldte kasseeftersyn
Paragraf 12, stk. 3. Ændring:
Efter revisorerne: ’skal hvert år foretage mindst 2 uanmeldte kasseeftersyn’ ændres til ’kan foretage uanmeldt kasseeftersyn’

Bestyrelsens begrundelse for forslaget:
Forslaget bringer bestemmelsen i overensstemmelse med praksis foreningens størrelse og økonomi taget i betragtning.

 

Forslag godkendt af generalforsamlingen.

 1. Uddeling af flidspræmier

Vandrepokal:
Mogens Carlsens vandrepokal. Linda Kornby modtog pokalen sidste år, og står frem for at udnævne næste modtager.

Linda beskriver en person som har ben i næsen, målbevidst trods en genstridig krop, en dygtig ruteplanlægger, som trods forhindringer har givet sig i kast med intervaltræning. Denne træning fik sparket Linda i gang, og det sætter hun stor pris på. Årets modtager er Dorthe Jakobsen Klitte.

Flidspræmie:

Formand Janne stiller sig frem for at præsentere årets modtagere af Solrød AM’s flidspræmier. Hun fortæller, at mange navne kommer op, og mange fortjener en flidspræmie for deres indsats i årets løb. Alligevel var der ikke nogen tvivl denne gang. De to personer mødte op i klubben første gang i 2020, altid smilende og glade, men mente ikke at de kunne løbe. De kom under vingerne på Linda Kornby, og der blev gradvist løbet længere, men intervaltræning var ikke sagen. Dette har dog ændret sig siden, hvor intervaltræning næsten er blevet en klub i klubben, og løbeturene endnu længere – og nogle gange endda med et koldt gys i havet. I efteråret stod de klar til CPH Half, og ikke nok med at de gennemførte, det var også en tid de kan være stolte af. Præmierne går til Pia Helen Petersen og Dorte Correl Hoven.

Dorte tager ordet, og takker for den varme modtagelse i klubben, som hun sætter stor pris på som tilflytter, og det at der nu er flere kendte ansigter når hun færdes i Solrød.

 1. Eventuelt
  Der spørges til klubtøjet i forhold til mulighed for at købe nyt, da dette har været på standby pga.

muligt navneskifte.

Karin Hornbøll informerer om at vi stadig er lidt stand by, da vores blå klubfarve udgår fra Fusion, så vi har haft svært ved en løsning på hvordan vi skal fortsætte.

Vinterjakken laves ikke mere, men de laver en Recharger trøje, som bruges som underlag under den tynde jakke.

Vi arbejder på sagen med ny farve, og melder ud så snart en beslutning er truffet.

Jonna minder om Stjerne-halvmarathon på lørdag kl. 9.00 fra biblioteket, alle kan være med og man behøver ikke løbe hele ruten.

Janne takker afslutningsvis Michael Letholm for indsatsen som suppleant i bestyrelsen, og hans ihærdige arbejde med bl.a. navn og klubtøj, og ikke mindst indsatsen som træner, som han heldigvis fortsætter med. Michael får overrakt en buket blomster som tak.

Generalforsamlingen erklæres for afsluttet af dirigenten.