Vedtægter 2022

Solrød Atletik og Motion

Vedtægter

 

Paragraf 1.  Navn

Foreningens navn er Solrød Atletik og Motion og har hjemsted i Solrød kommune.

 

Paragraf 2.  Formål.

Stk. 1. Solrød Atletik og Motion har til formål at fremme motion og sundhed for alle interesserede medlemmer. Foreningen tilbyder endvidere muligheden for deltagelse i udvalgte eksterne motionsløb og aktiviteter for gængere.

Foreningen skal fremme motion baseret på værdier som rummelighed, tolerance, socialt fællesskab og kendskab til lokale ”naturværdier.”

 

Paragraf 3.  Indmeldelse.

Enhver kan blive medlem af Solrød Atletik og Motion.

 

Paragraf 4.  Udmeldelse.

Udmeldelse sker skriftligt, med mindst en måneds varsel.

 

Paragraf 5.  Generalforsamling.

Stk. 1. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningen og er enten ordinær eller ekstraordinær.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse og ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside. Samtidig med indkaldelsen bekendtgøres generalforsamlingens dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Godkendelse af regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget.
 5. Behandling af forslag, der er indkommet senest 8 dage inden generalforsamlingen. Forslag skal være skriftlige.
 6. Valg:
 7. Formand,
 8. Kasserer,
 9. Øvrige bestyrelsesmedlemmer,
 10. 1 bestyrelsessuppleant,
 11. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 10 % af foreningens medlemmer forelægger bestyrelsen skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. Indkaldelsesfristen er som for den ordinære generalforsamling

 

Paragraf 6.  Bestyrelsen

Stk. 1. Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.

Stk. 2. Bestyrelsen, der vælges ved relativt flertal af den ordinære generalforsamling, består af 8 medlemmer samt 1 bestyrelsessuppleant.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for toårige perioder, 4 i lige år og 4 i ulige år. Formand og kasserer bør som udgangspunkt vælges i 2 forskellige år

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.

Stk. 5. Et medlem kan vælges, selvom vedkommende ikke er til stede, såfremt der foreligger skriftlig accept.

 

Paragraf 7.  Bestyrelsens beføjelser.

Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.

Stk. 2. Bestyrelsen varetager foreningens arbejde i funktionsperioden og er ansvarlig herfor overfor generalforsamlingen.

Stk. 3. Regnskabsoversigter skal af kassereren forelægges ved ethvert bestyrelsesmøde.

Stk. 4. Bestyrelsen kan foretage dispositioner udover det af generalforsamlingen vedtagne budget til ekstraordinære formål, der tjener foreningens interesser.

Stk. 5. Ved alle bestyrelsesmøder føres protokol.

 

Paragraf 8.  Bestyrelsesmøde.

Stk. 1. Bestyrelsen indkaldes til møde, når formanden eller 2 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når samtlige dens medlemmer er indkaldt, og mindst 2 medlemmer foruden formanden er mødt. Alle beslutninger vedtages ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

 

Paragraf 9. Regnskab.

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

Stk. 3. Foreningens midler ud over nødvendig arbejdskapital anbringes i et pengeinstitut.

 

Paragraf 10.  Revision.

Stk. 1. Årsregnskabet ledsaget af regnskabsbilagene skal af bestyrelsen tilstilles revisorerne inden 20. januar det følgende år og skal i revideret stand være tilbagesendt til bestyrelsen senest 8 dage efter, at revisorerne har modtaget det.

Stk.2. Årsregnskabet skal offentliggøres mindst 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Stk. 3. Revisorerne og formanden kan til enhver tid foretage revision af regnskabet, eftersyn af beholdningerne og uanmeldt kasseeftersyn.

 

Paragraf 11.  Vedtægtsændring.

Denne vedtægt kan kun ændres, såfremt ændringsforslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling.

 

Paragraf 12.  Klubbens opløsning.

Såfremt klubben opløses tilfalder de tilstedeværende midler Solrød Idræts Union til fremme af atletik og motion i Solrød kommune.

 

Nærværende vedtægter er senest ændret på generalforsamling 2022.