Vedtægter

Vedtægter for

Solrød Atletik og Motion

Paragraf 1.  Navn

Foreningens navn er Solrød Atletik og Motion og har hjemsted i Solrød kommune.

Paragraf 2.  Formål.

Stk. 1. Solrød Atletik og Motion har til formål at fremme motion og sundhed for alle interesserede medlemmer. Foreningen tilbyder endvidere muligheden for deltagelse i udvalgte eksterne motionsløb og aktiviteter for gængere.

Foreningen skal fremme motion baseret på værdier som rummelighed, tolerance, socialt fællesskab og kendskab til lokale ”naturværdier.”

Stk. 2. Foreningen er tilsluttet Sjællands Atletik Forbund og herigennem Dansk Atletik Forbund og Dansk Idræts Forbund.

Paragraf 3.  Indmeldelse.

Enhver kan blive medlem af Solrød Atletik og Motion.

Paragraf 4.  Udmeldelse.

Udmeldelse sker skriftligt, med mindst en måneds varsel.

Paragraf 5.  Kontingent.

Stk. 1. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2. Regnskabsoversigter skal af kassereren forelægges ved ethvert bestyrelsesmøde.

Stk. 3. Ved alle bestyrelsesmøder føres protokol.

Paragraf 6.  Generalforsamling.

Stk. 1. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningen og er enten ordinær eller ekstraordinær.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel enten ved skriftlig indkaldelse eller ved meddelelse i medlemsblad eller i dagspressen. Samtidig med indkaldelsen bekendtgøres generalforsamlingens dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab og budget
  4. Behandling af forslag der er indkommet senest 8 dage inden generalforsamlingen. Forslag skal være skriftlige.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 10 % af foreningens medlemmer forelægger bestyrelsen skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. Indkaldelsesfristen er som for den ordinære generalforsamling

Paragraf 7.  Bestyrelse m.v.

Stk. 1. Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.

Stk. 2. Bestyrelsen, der vælges ved relativt flertal af den ordinære generalforsamling, består af 8 medlemmer samt 1 bestyrelsessuppleant.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for toårige perioder, 4 i lige år og 4 i ulige år.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende og fordeler internt posterne som formand, næstformand og kasserer.

Stk. 5. Generalforsamlingen vælger endvidere 1 bestyrelsessuppleant, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Stk. 6. Et medlem kan vælges, selvom vedkommende ikke er til stede, såfremt der foreligger skriftlig accept.

Paragraf 8.  Bestyrelsens beføjelser.

Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.

Stk. 2. Bestyrelsen varetager foreningens arbejde i funktionsperioden og er ansvarlig herfor overfor generalforsamlingen.

Paragraf 9.  Medlemsblad.

Stk. 1. Foreningen kan udgive at medlemsblad, og foreningens formand er bladets ansvarlige redaktør.

Stk. 2. Eventuel udgivelse forestås i øvrigt af en af bestyrelsen valgt redaktionssekretær, og bestyrelsen kan nedsætte et redaktionsudvalg.

Paragraf 10.  Bestyrelsesmøde.

Stk. 1. Bestyrelsen indkaldes til møde, når formanden eller 2 af de øvrige bestyrelses-medlemmer finder det fornødent.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når samtlige dens medlemmer er indkaldt, og mindst 2 medlemmer foruden formanden er mødt. Alle beslutninger vedtages ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Paragraf 11. Regnskab

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

Stk. 3. Udover budgettet kan bestyrelsen til ekstraordinære formål disponere over beløb svarende til 10 % af budgettet.

Stk. 4. Foreningens midler ud over nødvendig arbejdskapital anbringes i et pengeinstitut.

Paragraf 12.  Revision.

Stk. 1. Årsregnskabet ledsaget af regnskabsbilagene skal af bestyrelsen tilstilles revisorerne inden 20. januar det følgende år og skal i revideret stand være tilbagesendt til bestyrelsen senest 8 dage efter, at revisorerne har modtaget det.

Stk.2. Årsregnskabet skal offentliggøres mindst 8 dage før den ordinære general-forsamling.

Stk. 3. Revisorerne og formanden kan til enhver tid foretage revision af regnskabet og eftersyn af beholdningerne, og revisorerne skal i hvert regnskabsår foretage mindst 2 uanmeldte kasseeftersyn.

Paragraf 13.  Vedtægtsændring.

Denne vedtægt kan kun ændres, såfremt ændringsforslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling.

Paragraf 14.  Klubbens opløsning.

Såfremt klubben opløses, tilfalder de tilstedeværende midler Solrød Idræts Union, til fremme af atletik og motion i Solrød kommune.

Nærværende vedtægter er senest ændret på generalforsamling 2018.